Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – MOR, broj
02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih
na tržište rada“, partner na Projektu Dizart d.o.o. – Edukativna radionica Sarajevo, objavljuje:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG                                                    USAVRŠAVANJA ZA   ROBOT OPERATER/PROGRAMER

 

 

I – Uvod
Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u
okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“
koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
II – Predmet Javnog poziva
U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, Dizart d.o.o., poziva
nezaposlene osobe sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo, a nalaze se na službenim
evidencijiama nezaposlenih, da se prijave za učešće u Programu obrazovanja odraslih za zanimanje Robot
operater/programer. Obuka će trajati tri mjeseca, u periodu decembar 2022 – mart 2023. godine.
Osam (8) nezaposlenih lica dobit će priliku za sticenje osnovnih znanja o industrijskim robotima,
njihovom programiranju i praktičnoj primjeni čime će povećati mogučnosti za zapošljavanje.
III – Finansijski okvir
Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu
obezbijeđena su iz sredstava Evropske unije.
IV – Selekcija polaznika obuke
Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija implementatora
obuke. Kandidati koji uspješno završe obuku i stručno usavršavanje, dobit će akreditovan certifikat i
priliku za brže zaposlenje.
 V – Ciljna grupa
Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo, državljani BiH stariji od 18 godina. Prednost za pohađanje obuke
imat će lica mašinske i srodne struke (IV stepen ili VSS), zatim kandidati koji imaju certifikat za
CNC operatera/programera Dizart-a, te lica sa prebivalištem na teritoriji općine Novi Grad
Sarajevo, žene i lica sa invaliditetom. Napomena: ovo nisu eliminatoni faktori prilikom odabira
kandidata za edukaciju.
VI – Način realizacije programa obrazovanja i trajanje
Program obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 sati. Program za obrazovanje odraslih
za zanimanje Robot operater/programer je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje
Kantona Sarajevo kao neformalni program obrazovanja odraslih. Jedan nastavni čas će trajati 45 minuta.
Izvođenje nastave bit će prilagođeno zahtjevima i potrebama ciljne grupe i utvrdit će se nakon odabira
kandidata. Obuka se realizuje na adresi Halilovići 45. – Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet
Zajko“.
VII – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje
Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku
dostaviti sljedeće:
1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)

2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
6. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
7. Ukoliko je osoba sa invaliditetom prilaže se rješenje o invaliditetu nadležne Službe za socijalni rad ili
nalaz Instituta za medicinsko vjestačenje.
Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana
od dana objave istog na web stranicama www.dizart.edu.ba, www.szks.ba, www.lpz.novigradsarajevo.ba.
VIII – Način prijave i rezultati Javnog poziva
Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo ili Kanton Sarajevo koja žele
učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju putem emaila u
ostavljenom roku kako slijedi: dizart.sa@gmail.com sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i
stručnog usavršavanja uz podršku MOR – EU“ – ROBOT operater/programer.
IX – Dodatne informacije
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila dizart.sa@gmail.com.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).
U nastavku Prijava na Javni poziv!

Obrazac za prijavu u prilogu!

Preuzmite ovdje:

Obrazac za prijavu