Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 ILO broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CNC TEHNIČARA/OPERATERA

I – Uvod

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

II – Predmet Javnog poziva

U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo ili sa područja Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca za zanimanje CNC tehničar/operater koje će se realizovati u periodu (13. juni – 13. avgust).

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja čime će se povećati mogučnosti za njihovo zapošljavanje i to za:

 • Sedam (7) nezaposlenih osoba

 

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU. Troškove zapošljavanja najuspješnijih kandidata koji završe proces obuke i stručnog usavršavanja u partnerskim ili drugim kompanijama snosi poslodavac.

 

IV – Selekcija polaznika obuke

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija implementatora obuke. Kandidati koji uspješno završe obuku i stručno usavršavanje, dobit će akreditovan certifikat i mogučnost zaposlenja.

 V – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo sljedećih zvanja/zanimanja:

 • SSS sprema (min.)
 • državljanstvo BiH
 • kandidat stariji od 18 godina

Kvalifikacije i elementi koji su poželjni da kandidat ispunjava:

 • prednost imaju tehnička zanimanja (mašinski tehničar i srodna zanimanja)

Napomena: ovo nisu eliminatoni faktori prilikom odabira kandidata za edukaciju.

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih kategorija društva: lica sa prebivalištem na teritoriji općine, žene i lica sa invaliditetom.

VI – Način realizacije programa obrazovanja i trajanje

Program obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 150 sati. Realizacija programa je već unaprijed definisana i kandidati će biti upoznati sa nastavnim planom i programom.

Jedan nastavni čas će trajati 45 minuta. Izvođenje nastave bit će prilagođeno zahtjevima i potrebama ciljne grupe i održat će se nakon odabira kandidata.

VII – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

 1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
 6. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 7. Ukoliko je osoba sa invaliditetom prilaže se rješenje o invaliditetu nadležne Službe za socijalni rad ili nalaz Instituta za medicinsko vjestačenje.

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana objave istog na web stranicama www.dizart.edu.ba, www.szks.ba, www.lpz.novigradsarajevo.ba, odnosno do 06.06.2022.

VIII – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo ili Kanton Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju putem emaila u ostavljenom roku kako slijedi: dizart.sa@gmail.com sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku ILO – EU“ – CNC tehničar/operater.

 

IX – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila dizart.sa@gmail.com.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Preuzmite ovdje:

Obrazac za prijavu